Pravilo 3 - Igralci

ŠTEVILO IGRALCEV

 • Tekmo igrata ekipi, ki imata vsaka največ po 11 igralcev, od katerih je eden vratar. Tekma se ne sme začeti ali nadaljevati, če ima katera ekipa manj od sedem igralcev.
 • Če ima ekipa manj kot 7 igralcev, ker so eden ali več igralcev namenoma zapustili igrišče, sodniku tekme ni potrebno prekiniti in lahko upošteva prednost. V takem primeru sodnik potem, ko je bila žoga izven igre, ne sme dovoliti nadaljevanja tekme, če je v kateri ekipi manj od 7 igralcev.
 •  Če kateri izmed 11 igralcev, vpisanih v zapisnik o tekmi iz kateregakoli razloga ne more začeti tekme, ga lahko nadomesti eden izmed imenovanih rezervnih igralcev v zapisniku. To bo ustrezno zmanjšalo število rezervnih igralcev. Nadomeščeni igralec ne more biti rezervni igralec. Število zamenjav se ne spremeni.
 • Če kateri izmed rezervnih igralcev vpisanih v zapisnik o tekmi, iz kateregakoli razloga ne more nastopiti, ga ne more nadomestiti nihče, kar pomeni, da se bo ustrezno zmanjšalo število rezervnih igralcev. Vratarja ali rezervnega vratarja lahko do začetka nadomesti drug vratar, ki predhodno ni bil vpisan v zapisnik (izjema).

ŠTEVILO ZAMENJAV NA URADNIH TEKMAH

 • Število dovoljenih zamenjav -največ 5- na katerikoli tekmi, ki se igra v okviru uradnega tekmovanja, bo določila okriljem FIFA, konfederacija ali nacionalna zveza, razen v moških ali ćženskih tekmovanjih prvih ekip najvišjega nivoja tekmovanja ali tekmah državnih članskih reprezentanc, ko so dovoljene največ 3 zamenjave

Tekmovalna pravila morajo določiti:

 •  koliko rezervnih igralcev je lahko imenovanih, od tri do največ dvanajst.
 • Kolikor se ena dodatna menjava lahko opravi v podaljških (ne glede na to ali je ekipa že opravila sve dovoljene zamenjave ali ne).

ŠTEVILO ZAMENJAV NA DRUGIH TEKMAH

 • Na tekmah državnih A-reprezentanc je dovoljenih šest zamenjav in maksimalno imenovati 12 rezervnih igralcev.

Na drugih tekmah je dovoljeno večje število zamenjav pod pogojem, da:

• se ekipi sporazumeta o največjem številu,

• je sodnik obveščen pred začetkom tekme.

 • Če sodnik ni obveščen ali če se ekipi ne sporazumeta pred tekmo, je dovoljenih največ šest zamenjav.
 • Na vseh tekmah mora sodnik pred začetkom tekme prejeti imena rezervnih igralcev.
 • Rezervni igralec, čigar ime ni predano sodniku v navedenem času, na tekmi ne sme nastopiti.

POSTOPEK ZAMENJAVE

Za zamenjavo igralca z rezervnim igralcem morajo biti upoštevani naslednji pogoji:

 • Zamenjava se lahko opravi le med prekinitvijo igre
 • Sodnik je obveščen pred vsako predlagano zamenjavo.
 • Igralec, ki naj bi bil zamenjan, dobi dovoljenje sodnika, da zapusti igrišče, razen če je že izven igrišča in mora zapustiti igrišče na najbližji točki vzdolžne ali prečne črte, razen če sodnik pokaže, da lahko igralec direktno in takoj zapusti igrišče ob središčni črti ali na drugi točki (npr. zaradi varnosti ali poškodbe).
 • Rezervni igralec vstopi na igrišče le med prekinitvijo igre in s središčne črte, potem ko mu je sodnik pregledal opremo
 • Zamenjava je izvršena, ko rezervni igralec vstopi na igrišče.
 • Rezervni igralec vstopi na igrišče šele, ko ga je zapustil igralec, ki je zamenjan, in potem ko je dobil znak sodnika
 • Od tega trenutka rezervni igralec postane igralec, igralec, ki ga je zamenjal, pa postane zamenjani igralec.
 • Dovoljenje za nadaljevanje postopka zamenjave se lahko zaradi določenih okoliščin zavrne, npr. rezervni igralec ni pripravljen vstopiti na igrišče.
 • Rezervni igralec lahko izvede katerokoli nadaljevanje igre, če je pred tem stopil na igrišče.
 • Če igralec, ki naj bi bil zamenjan, zavrne zapustiti igrišče, se igra nadaljuje.
 • Če se zamenjava opravi med polčasoma ali pred podaljškom, se postopek zamenjave opravi pred pričetkom drugega polčasa ali podaljška (v primeru da sodnik ni obveščen o zamenjavi med polčasoma o tem poroča tekmovalnemu organu, disciplinsko ne ukrepa)

ZAMENJAVA VRATARJA

Katerikoli izmed drugih igralcev lahko zamenja mesto z vratarjem pod pogojem, da je:

• Sodnik obveščen pred zamenjavo.

• Zamenjava izvršena med prekinitvijo igre.

KRŠITVE in KAZNI

Če rezervni igralec ali zamenjani igralec brez sodnikovega dovoljenja vstopi na igrišče, sodnik:

 • Igro prekine (čeprav ne takoj, če rezervni ali zamenjani igralec ne vpliva na igro)
 • Opomni zaradi nešportnega obnašanja in zahteva, da zapusti igrišče.
 • V primeru prekinitve igre le to nadaljuje z indirektnim udarcem za nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi igre (če ni vpliva na igro, sicer dosodi direktni ali kazenski udarec)

Če imenovani rezervni igralec ob začne tekmo namesto imenovanega igralca in sodnik o tej spremembi ni obveščen:

 • Sodnik imenovanemu rezervnemu igralcu dovoli nadaljevati tekmo.
 • Proti imenovanemu rezervnemu igralcu se disciplinsko ne ukrepa.
 • Imenovani igralec postane rezervni igralec
 • Število dovoljenih zamenjav ekipe ni zmanjšano.
 • Sodnik o dogodku poroča pristojnim organom.

Če igralec zamenja mesto z vratarjem brez sodnikovega dovoljenja pred zamenjavo, sodnik:

 • Dovoli nadaljevanje igre.
 • Opomni oba igralca ob naslednji prekinitvi igre, vendar le če je do zamenjave mest prišlo med odmorom med polčasoma (vključno z odmorom med podaljškoma) ali v času med koncem normalnega časa tekme in začetkom podaljškov in/ ali udarcev s kazenske točke
 • Igralec, ki je nepravilno zavzel mesto vratarja ima vseeno pravico igrati z roko- vratar je v določenem trenutku tisti, ki nosi vratarjev dres. Tovrstne menjave mest igralcev ne štejejo za zamenjavo.

Za katerokoli drugo kršitev tega pravila sodnik:

 • Igralci so opomnjeni.
 • Igro nadaljuje z indirektnim udarcem za nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi igre (glej Pravilo 13 – Mesto prostega udarca).

Igralec, ki je bil izključen pred začetkom tekme:

 • Preden je bil predan seznam igralcev, ne more biti imenovan na seznam ekipe v nobeni vlogi.
 • Po tem, ko je bil imenovan na seznam ekipe in pred začetnim udarcem ga lahko nadomesti le eden izmed imenovanih rezervnih igralcev, ki pa ne more biti nadomeščen; število dovoljenih zamenjav ni zmanjšano.
 • Po začetnem udarcu, ne more biti nadomeščen.
 • Imenovani rezervni igralec, ki je bil izključen bodisi pred začetkom bodisi po začetku tekme, ne more biti zamenjan.

DODATNE OSEBE NA IGRIŠČU - TRETJA OSEBA

Kdor ni vpisan v seznam ekipe kot igralec, rezervni igralec ali uradna oseba, se šteje za tretjo osebo

Če tretja oseba vstopi na igrišče:

 • naj sodnik prekine igro (vendar igre ni potrebno prekinjati takoj, če tretja oseba ne vpliva na igro)
 • sodnik naj ga odstrani iz igrišča in njegove bližnje okolice

Če sodnik prekine igro, naj jo nadaljuje s sodniškim metom z mesta, kjer je bila žoga ob prekinitvi igre razen, kolikor je bila igra prekinjena znotraj vratarjevega prostora. V tem primeru je potrebno igro nadaljevati s sodniškim metom z daljše črte vratarjevega prostora na točki, ki je najbližja mestu žoge ob prekinitvi igre

DODATNE OSEBE NA IGRIŠČU - PREDSTAVNIK EKIPE

Trener in druge uradne osebe na zapisniku ekipe (z izjemo igralcev in rezervnih igralcev) se smatrajo za uradne osebe ekipe.

Če je igra prekinjena zaradi vpliva:

• Uradne osebe ekipe, rezervnega igralca, zamenjanega ali izključenega igralca, se igra nadaljuje z direktnim prostim udarcem ali kazenskim udarcem

Če je žoga na poti v vrata in vpliv tretje osebe ne prepreči branilcu igrati z žogo, se v primeru, ko žoga konča v vratih, zadetek prizna (četudi je prišlo do dotika, (razen če žoga konča v nasprotnikovih vratih).

DODATNE OSEBE NA IGRIŠČU - IGRALEC ZUNAJ IGRIŠČA

Če igralec po zapustitvi igrišča s sodnikovim dovoljenjem, da popravi nepravilno opremo ali se na njem opravlja tretma zaradi poškodbe ali krvavitve (npr. če ima kri na opremi), ali zaradi katerega drugega razloga, ponovno vstopi na igrišče brez sodnikovega dovoljenja, naj sodnik:

 • prekine igro (četudi ne nemudoma, kolikor igralec ne vpliva na igro in se lahko uporabi prednost)
 • opomni igralca zaradi vstopa brez sodnikovega dovoljenja
 • naroči igralcu naj zapusti igrišče, če je to potrebno (kršitev pravila 4)

DODATNE OSEBE NA IGRIŠČU - IGRALEC ZUNAJ IGRIŠČA

 • Če sodnik prekine igro naj se nadaljuje:
 • z indirektnim prostim udarcem za nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi igre če ni bilo vpliva
 • z direktnim prostim udarcem z mesta vpliva ali kazenskim udarcem, če je prišlo do vpliva na igro

Če igralec slučajno preide eno izmed mejnih črt igrišča, se ne smatra, da je storil kakršenkoli prekršek. Tovrstno gibanje se lahko smatra kot del igralčevega normalnega gibanja.

DODATNE OSEBE NA IGRIŠČU - URADNA OSEBA EKIPE

Če uradna oseba ekipe vstopi na igrišče brez sodnikovega dovoljenja:

 • sodnik naj prekine igro (čeprav ne nemudoma, če ta igralec ne vpliva na igro in se lahko uporabi prednost)
 • sodnik naj izreče ustrezno disciplinsko kazen
 • Sodnik zahteva, da oseba zapusti igrišče, ko je bila igra prekinjena

Če sodnik prekine igro, naj jo nadaljuje z indirektnim prostim udarcem za nasprotno ekipo z mesta žoge ob prekinitvi igre, če ni bilo vpliva oziroma z direktnim prostim udarcem z mesta vpliva ali kazenskim udarcem, če je prišlo do vpliva

DODATNE OSEBE NA IGRIŠČU - DOSEŽEN ZADETEK

Če sodnik po tem, ko je bil dosežen zadetek in preden je bila igra nadaljevana, ugotovi, da je bila, ko je bil dosežen zadetek, na igrišču dodatna oseba:

Sodnik mora zadetek razveljaviti, če je  bila dodatna oseba:

 • igralec, rezervni igralec, zamenjani  igralec ali uradna oseba ekipe, ki je dosegla zadetek. Igra se nadaljuje z direktnim prostim udarcem z mesta dodatne osebe
 • tretja oseba, ki je vplivala na igro, razen če je bil dosežen zadetek, kot je opisano zgoraj pod “Dodatne osebe na igrišču”. Igra se nadaljuje s sodniškim metom.

Sodnik mora priznati zadetek, če je bila dodatna oseba:

 • - igralec, rezervni, zamenjani ali izključeni igralec ali uradna oseba ekipe, ki je prejela zadetek ali tretja oseba, ki ni vplivala na igro

Če po tem, ko je bil dosežen zadetek in se je igra nadaljevala, sodnik ugotovi, da je bila ob doseganju zadetka na igrišču dodatna oseba, zadetka ne more razveljaviti. Če je dodatna oseba še na igrišču, mora sodnik:

 • Prekiniti igro
 • Odstraniti dodatno osebo z igrišča
 • Igro nadaljevati s sodniškim metom ali prostim udarcem, kot je ustrezno.
 • Sodnik mora o dogodku poročati pristojnim organom.

MINIMALNO ŠTEVILO IGRALCEV

 • Ekipa lahko tekmo začne z manj kot 11 igralci, pod pogojem, da jih je najmanj 7.
 • Vsi igralci in rezervni igralci morajo biti imenovani pred začetnim udarcem.
 • Morebitni naknadno prispeli manjkajoči igralci lahko vstopijo v igro (če so vpisani v zapisnik o tekmi) ob prekinitvi in pregledu opreme ter z vednostjo sodnika.
 • Kolikor ima posamezna ekipa manj kot sedem igralcev, ker je eden ali več igralcev namerno zapustilo igrišče, sodnik ni potrebno prekiniti igre oziroma lahko uporabi prednost. V teh primerih sodnik ne sme nadaljevati igre potem, ko je bila žoga izven igre, če ekipa nima najmanj sedem igralcev.
 • Če število igralcev ene ekipe pade pod 7 in ni možnosti vstopa manjkajočega ali rezervnega igralca, se ne bo izvedel niti že dosojeni kazenski udarec!
 • Če se ena od ekip ob določenem času ne bi pojavila na igrišču s potrebnim številom igralcev, bo sodnik počakal 15 minut. Izjemoma tudi dlje, če je o opravičljivi zamudi obveščen, vendar le toliko časa, da se lahko ta ali naslednje tekme normalno odigrajo.
 • Če število igralcev ene ekipe pade pod 7 in ni možnosti, da bi lahko v igro vstopili morebitni manjkajoči ali rezervni igralci, bo sodnik ukrepal takole:
 • zaradi izključitve ali izključitev; prekine tekmo
 • zaradi poškodbe; počaka cca. 5 minut, če igralec ne more nadaljevati tekme, tekmo prekine
 • igralec namerno zapusti igrišče (nasprotnik v obetavnem napadu); sodnik pusti morebitno akcijo nasprotnika do konca, nato preveri, ali se želi igralec vrniti na igrišče (opomin in ustrezno nadaljevanje igre oz. sodniški met, če je sodnik igro po koncu akcije prekinil), sicer tekmo prekine.
 •  

Odločbe NZS

 • Za tekmo lahko posamezna ekipa prijavi največ 18 igralcev oziroma 20 igralcev (1. in 2. SNL in Pokal Slovenije). Igralci se pred tekmo  vpišejo v  zapisnik z navedbo polnih imen ter številk, ki jih imajo na majicah.  Vratar(ja) in kapetan morata biti identificirana. Prvih enajst vpisanih v zapisnik so  igralci, preostalih sedem oziroma devet (1. in 2. SNL in Pokal Slovenije) pa rezervni igralci. Igralci morajo nositi majice s številkami, pod katerimi so vpisani v zapisnik, razen z dovoljenjem sodnika. Kapetan mora imeti na roki viden trak.
 • Identifikacija igralcev in pravica nastopa se urejata in ugotavljata v skladu s tekmovalnimi pravili ali drugimi pravilniki.
 • Če kateri izmed prvih enajstih igralcev, vpisanih v zapisnik, iz kateregakoli razloga ne more začeti tekme, ga lahko nadomesti eden izmed rezervnih igralcev v zapisniku. To bo ustrezno zmanjšalo število rezervnih igralcev. Nadomeščeni igralec ne more biti rezervni igralec.
 • Če kateri izmed rezervnih igralcev, vpisanih v zapisnik, iz kateregakoli razloga ne more nastopiti, ga ne more nadomestiti nihče, kar pomeni, da se bo ustrezno število rezervnih igralcev.
 • Če vratar (ali rezervni vratar), vpisan v zapisnik, iz kateregakoli razloga ne more nastopiti, ga lahko do začetka tekme nadomesti drug vratar, ki predhodno ni bil vpisan v zapisnik.
 • Pred zamenjavo igralca mora sodnik (oz. član sodnikove ekipe, ki ga le-ta  ) prejeti pisno potrdilo, iz katerega je razvidno, kateri igralec bo zamenjan in kateri rezervni igralec ga bo zamenjal. Tekmovalna pravila ali drugi pravilniki lahko dodatno predpišejo ustrezno nakazovanje zamenjav s tablami.
 • Glede ogrevanja rezervnih igralcev (število, mesto/lokacija) se upoštevajo spodnja navodila sodnikom:

Na označenem delu izven igrišča je (skladno s tekmovalnimi pravili, ki dovoljujejo največ pet zamenjav vsaki ekipi) možno dopustiti ogrevanje največ petih rezervnih igralcev vsakega moštva istočasno, vendar pod naslednjimi pogoji:

 • Prostor oziroma lokacija ogrevanja rezervnih igralcev po oceni sodnika to dopuščata
 • Če prostor to dopušča, je možno določiti ogrevanje rezervnih igralcev za ekipi ločeno, na obeh straneh igrišča in sicer na na tisti strani, ki je bližje klopi za rezervne igralce posamezne ekipe
 • Prostor(a) mora(ta) biti jasno označena, tako da je omogočeno nemoteno delo pomočniku sodnika in nadzor četrtemu sodniku
 • Rezervni igralci morajo na ogrevanju nositi majice takšne barve, ki jih jasno loči od barve majic igralcev obeh ekip.

Prostor in lokacija ogrevanja rezervnih igralcev bosta določena v odvisnosti od infrastrukture objekta. Dovoljena je tudi prisotnost ene osebe vsake ekipe, ki vodi ogrevanje.  

O izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev odloča sodnik, ki je pooblaščen dati tudi ustrezna navodila.

V primeru, da vsi zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, sodnik dovoli ogrevanje največ treh rezervnih igralcev posamezne ekipe istočasno.

?

DELI NA