Pravilo 1 - Igrišče

PODLAGA IGRIŠČA

 • Podlaga igrišča mora biti v celoti naravna, ali, če tekmovalna pravila to dovoljujejo, v celoti umetna, razen kjer tekmovalna pravila dovoljujejo integrirano kombinacijo umetnih in naravnih materialov (hibridni sistem).
 • Umetne podlage morajo biti zelene barve.
 • Drugačna podlaga je dovoljena le ob igrišču, npr. Umetna trava na mestu gibanja pomočnikov sodnika.
 • Kjer se na uradnih tekmah med reprezentančnimi ekipami zvez, članic FIFA, ali na uradnih mednarodnih klubskih tekmah uporabljajo umetne podlage, mora podlaga zadoščati kriterijem »FIFA Quality Programme for Football Turf« razen če je FIFA dala posebno odvezo.

OZNAČEVANJE IGRIŠČA

 • Igrišče mora biti pravokotne oblike in označeno z neprekinjenimi črtami, ki ne smejo biti nevarne. Te črte pripadajo posameznemu delu igrišča, ki ga označujejo.
 • na igrišču se označujejo le črte, ki jih opredeljuje Pravilo 1.
 • Dve daljši mejni črti se imenujeta vzdolžni črti, krajši pa prečni črti.
 • Igrišče je razdeljeno na dve polovici s središčno črto (pomembna za presojo ofsajda), ki je povezana med polovicama obeh vzdolžnih črt.
 • Na sredini središčne črte je označena središčna točka, okoli katere je označen krog s polmerom 9,15m
 • Črte so lahko poljubne barve, pomembno je le, da so dobro vidne
 • Zunaj igrišča, 9.15 m od kotnega loka in pravokotno na prečni in vzdolžni črti, se lahko zarišejo oznake za zagotovitev, da se obrambni igralci odmaknejo na to razdaljo ob izvedbi udarcev s kota.
 • Ni dovoljeno označevanje igrišča s prekinjenimi črtami.
 • Kolikor igralec napravi nedovoljene znake na igrišču s čevljem mora biti opomnjen zaradi nešportnega obnašanja. Kolikor sodnik to opazi med samo igro, mora kršitelja opomniti zaradi nešportnega obnašanja ob prvi prekinitvi igre.
 • Le črte označene v pravilu 1 so označene na igrišču.
 • Kjer so v uporabi umetne podlage so dovoljene tudi označbe drugih črt pod pogojem, da so različnih barv od mejnih črt in se tako od njih jasno razlikujejo

MERE IGRIŠČA

V vsakem primeru mota biti igrišče daljše kot širše. Vzdolžna črta mora biti daljša kot prečna črta.

Dolžina:                                                                                Širina:

 • min. 90 m (NZS min. 100 m)                       min. 45 m (NZS min. 60 m)
 • max. 120 m (NZS max. 105 m)                   max. 90 m (NZS max. 68 m)

Vse črte morajo biti enako široke in ne širše od 12 cm. Prečni črti morata biti enako široki kot vratnice in prečki.

Mednarodne tekme

Dolžina:                                                   Širina:

 • min. 100 m                               min. 64 m
 • max. 110 m                               max. 75 m

VRATARJEV PROSTOR

Dve črti se zarišeta pravokotno na prečno črto, 5.5 m od notranje strani vratnic. Ti črti sta zarisani na igrišče v dolžini 5.5 m in sta povezani s črto, ki je vzporedna s prečno črto. Prostor, ki ga te črte omejujejo, je vratarjev prostor.

KAZENSKI PROSTOR

Dve črti se zarišeta pravokotno na prečno črto, 16.5 m od notranje strani vratnic. Ti črti sta zarisani v igrišče v dolžini 16.5 m in povezani s črto, ki je vzporedna s prečno črto. Prostor, ki ga te črte omejujejo, je kazenski prostor.

 • V obeh kazenskih prostorih je označena kazenska točka (okoli 22cm), 11 m od sredine med vratnicama in enako oddaljena od obeh vratnic.
 • Krožna loka, ki sta zarisana na vrhu kazenskega prostora, označujeta razdaljo 9,15m od kazenske točke, kar je potrebno upoštevati ob izvajanju kazenski udarcev (pravilo št:14)

KOTNE ZASTAVICE

 • V vsakem kotu je postavljen drog za zastavico, najmanj 1.5 m visok, z zaobljenim vrhom in zastavico.
 • Drogova za zastavice sta lahko postavljena tudi na obeh koncih središčne črte, najmanj 1 m od vzdolžne črte in zunaj igrišča (priporočljivo v primeru slabše vidljivosti)
 • Po odločbi NZS mora biti platno zastavice rumene ali oranžne barve in veliko 30 x 40 cm.

KOTNI LOK

Od vsakega droga kotnih zastavic je na igrišču zarisana četrtina kroga s polmerom 1m.

VRATA

 • Vrata morajo biti postavljena na sredini obeh prečnih črt.
 • Sestavljajo jih dve navpični vratnici, enako oddaljeni od drogov kotnih zastavic in med seboj povezani z vodoravno prečko.  Vratnici in prečka morajo biti iz lesa, kovine ali drugega odobrenega materiala. Biti morajo kvadratne, pravokotne, okrogle ali elipsaste oblike in ne smejo predstavljati nevarnosti za igralce.
 • Položaj vratnic glede na prečno črto mora biti v skladu s spodnjimi skicami
 • Če je oblika vratnic kvadratna (s pogledom od zgoraj), morajo biti stranice vzporedne ali pravokotne na prečno črto. Stranice prečke morajo biti vzporedne ali pravokotne na igrišče.
 • Če je oblika vratnic elipsasta (s pogledom od zgoraj), mora biti najdaljša os pravokotna na prečno črto. Najdaljša os prečke mora biti vzporedna z igriščem
 • Razdalja med vratnicama je 7.32 m, razdalja med spodnjim robom prečke in tlemi je 2.44 m.
 • Vratnici in prečke so enake širine in debeline, ki ne presegata 12 cm (min 10 cm). Črte v vratih so enako široke kot vratnici in prečka. Na vrata in podlago za vrati je lahko pritrjena mreža pod pogojem, da je ustrezno podprta in ne ovira vratarja.
 • Vratnice in prečke morajo biti bele barve, v primeru snega pa delno obarvane s temno barvo.
 • Kolikor prečka postane nepravilna oziroma se zlomi igre ni dovoljeno nadaljevati, dokler se ustrezno ne popravi oziroma zamenja.
 • Če prečke ni možno popraviti je potrebo tekmo končati. Uporabi vrvi kot nadomestila za prečko ni dovoljena.
 • Kolikor je prečko moč popraviti je potrebno igro nadaljevati s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi igre razen, kolikor je bila igra prekinjena, ko je bila žoga v vratarjevem prostoru. V tem primeru je potrebno igro nadaljevati s sodniškim metom vratarju braneče se ekipe.
 • Vrata morajo biti varno pritrjena na podlago.
 • Vrata (vključno s prenosnimi) se lahko uporabljajo le, če je tej zahtevi zadoščeno.

PRIMERNOST IGRIŠČA IN POGOJEV ZA IGRO

 • Pravila seveda ne morejo določati kakovosti igralne površine, na kateri se tekma lahko igra. Pomembno je le, da igrišče ni nevarno za igralce ali da ne onemogoča normalne igre (voda, led).
 • O primernosti igrišča in drugih pogojev za igro odloča izključno sodnik. Če oceni, da igrišče ali drugi pogoji za igro niso primerni, bo o svoji odločitvi obvestil predstavnika ekip in pristojno nogometno zvezo.
 • Na nižjih nogometnih nivojih, ko ni vedno mogoče dosledno uveljavljati Pravil igre naj bi sodnik dovolil začetek/ nadaljevanje tekme (razen če obstajajo varnostni zadržki) če: manjka ena ali več kotnih zastavic, je manjša netočnost glede označevanja igrišča (npr kotnega prostora, središčnega, vratnice / prečke niso bele barve). V takšnih primerih naj sodnik ob soglasju ekip igra / nadaljuje tekmo in poroča pristojnim organom.
 • Pritožba zaradi nepravilnih mer igrišča, vrat, žoge in druge opreme bo obravnavana le, če bo ekipa oddala pisni ugovor sodniku pred začetkom tekme. Sodnik je dolžan preveriti točnost navedb v ugovoru. Če ugotovi, da navedbe držijo, bo od organizatorja tekme zahteval odpravo pomanjkljivosti v primernem času. Če bodo odpravljene, se bo tekma lahko začela, v nasprotnem primeru pa ne.

KOMERCIALNO OGLAŠEVANJE

 • Reklamni panoji se lahko nahajajo najmanj en meter od mejnih črt igrišča.
 • Nobena oblika komercialnega oglaševanja na igrišču ni dovoljena, bodisi v resnični bodisi v virtualni obliki na tleh, v bližini mrež na vratih ali tehničnega prostora oziroma en meter od mejnih črt od trenutka, ko igralci stopijo na igrišče do odmora med polčasoma in od trenutka, ko po odmoru med polčasoma stopijo na igrišče in ga po tekmi zapustijo.
 • Oglaševanje ni dovoljeno niti na vratih, mrežah, drogovih kotnih zastavic ali zastavicah in nobena dodatna oprema ne sme biti naložena na teh predmetih (npr. kamere, mikrofoni, itd..).

LOGOTIPI IN EMBLEMI

 • Reprodukcija, bodisi resnična bodisi virtualna, reprezentativnih logotipov in emblemov FIFA, konfederacij, nacionalnih zvez, tekmovanj, klubov oziroma drugih teles, je prepovedana na igrišču, mrežah v vratih in njihovi bližini, vratih, drogovih kotnih zastavic in na samih zastavicah med igralnim časom.

Dovoljena je na kotnih zastavicah.

TEHNIČNI PROSTOR

Medtem ko se velikost in položaj tehničnega prostora lahko razlikujeta od stadiona do stadiona, so naslednji napotki izdani kot splošna navodila:

 • Tehnični prostor je potrebno označiti 1 m od vsake strani prostora za sedenje, in sega naprej do 1 m od vzdolžne črte.
 • Samo ena oseba ima istočasno pravico dajati taktična navodila igralcem med tekmo.
 • Kajenje v tehničnem prostoru je prepovedano, osebo ki kadi bo sodnik prijavil tekmovalnemu organu.
 • Število oseb, ki se smejo nahajati v tehničnem prostoru, je določeno s tekmovalnimi pravili.
 • Osebe, ki se nahajajo v tehničnem prostoru, so identificirane pred začetkom tekme v skladu s tekmovalnimi pravili.

VOR (video operation room) in RRA (Referee review area)

 • Na tekmah, kjer se uporablja sistem z video pomočniki je potrebna video operacijska soba (VOR) in najmanj eno območje oz prostor za sodnikov pregled posnetkov (RRA)
 • VOR je prostor, kjer video pomočnik sodnika (VAR), pomočnik VAR (AVAR) in video operater opravljajo svoje dolžnosti. VOR se lahko nahaja v bližini stadiona ali na oddaljeni lokaciji.
 • V VOR razen oseb s posebnim dovoljenjem ne sme vstopiti nihče
 • Igralec, rezervni igralec, zamenjani igralec ali uradna oseba ekipa, ki vstopijo v VOR morajo biti izključeni.
 • Na tekmah z uporabo VAR-a mora biti vsaj en prostor za sodnikov ogled posnetkov, kjer je ta opravlja pregled na terenu (OFR).RRA mora biti na vidni lokaciji zunaj igrišča in jasno označeno.
 • Igralec, rezervni igralec, zamenjani igralec ali uradna oseba ekipe, ki vstopijo v RRA bodo opomnjeni.
 • Na tekmah z uporabo VAR-a mora biti vsaj en prostor za sodnikov ogled posnetkov, kjer je ta opravlja pregled na terenu (OFR). RRA mora biti na vidni lokaciji zunaj igrišča in jasno označeno. Igralec, rezervni igralec, zamenjani igralec ali uradna oseba ekipe, ki vstopijo v RRA bodo opomnjeni.

 

Odločbe NZS

 1. Nogometne tekme morajo biti organizirane na podlagi veljavnih predpisov NZS in veljavne zakonodaje.
 2. Igrišča, na katerih se igrajo tekme, pregledajo in potrdijo komisije  pristojnih medobčinskih nogometnih zvez.
  • Ob vsaki spremembi na igrišču je treba igrišča ponovno pregledati in potrditi.
  • Komisija šteje tri člane, od katerih mora biti eden iz vrst sodnikov.
  • V odločbi o registraciji morajo biti navedene vse mere. Obrazec odločbe o registraciji predpiše NZS.
  • Odločbo o registraciji igrišča prejmejo:
  • klub oziroma lastnik / upravljavec igrišča;
  • NZS;
  • Medobčinska nogometna zveza;
  • Domači klub je dolžan kopijo odločbe na zahtevo uradnih oseb predložiti pred začetkom tekme.
 3. O primernosti igrišča in drugih pogojev za tekmo odloča izključno sodnik, ki je imenovan za tekmo.
 4. Za tekmovanja v organizaciji NZS je dolžina igrišča 100–105, širina pa  60−68 metrov. Za posamezno raven tekmovanja se lahko v okviru teh mer                                                    predpiše bolj natančne mere.
 5. Uradne tekme se lahko igrajo na igralnih površinah iz umetne trave le na podlagi dovoljenja ustreznih organov NZS.
 6. Vratnici in prečka morajo biti okrogle ali elipsaste oblike. V primeru  snega morajo biti delno obarvane s temno barvo.
 7. Na tekmah so obvezne mreže, ustrezno pritrjene na vrata.
 8. Kotne zastavice in zastavice, ki označujejo sredino igrišča, morajo biti dimenzije 30 x 40 cm in morajo biti rumene ali oranžne barve.
 9. Zunaj igrišča, 9.15 m od kotnega loka in pravokotno na prečni črti, se zariše oznaka za zagotovitev upoštevanja te razdalje ob izvedbi udarcev s kota.
 10. Opreme igrišča med tekmo ni dovoljeno premikati ali spreminjati.
 11. Črte morajo biti široke najmanj 10 cm in največ 12 cm. Na zahtevo sodnika mora prireditelj med tekmo obnoviti črte na igrišču.
 12. Ure lahko med tekmo kažejo igralni čas pod pogojem, da se zaustavijo ob koncu normalnega časa v vsakem polčasu (tj. po 45 oz. 90 minutah). To se                                                  nanaša tudi na primere, ko se igrajo podaljški (tj. po 15 oz. 30 minutah).
 13. Uradne tekme se lahko igrajo pod razsvetljavo le na podlagi dovoljenja ustreznih organov NZS.
 14. Pritožbo zaradi nepravilnih mer igrišča, vrat, žoge in druge opreme igrišča bo tekmovalni organ obravnaval le, če je ekipa oddala pisni ugovor sodniku pred začetkom tekme.
 15. V tehničnem prostoru se lahko nahajajo rezervni igralci, zamenjani igralci  v svoji igralski opremi in 5 (pet) uradnih oseb, razen v 1. SNL in v pokalnem tekmovanju NZS. To so: glavni trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt oziroma oseba medicinske stroke in predstavnik kluba.
 16. V tekmovanju v 1. SNL in v pokalnem tekmovanju NZS se lahko v tehničnem prostoru nahaja 7 (sedem) uradnih oseb, izbranih izmed                                                                       naslednjih oseb:
  • glavni trener
  • pomočnik trenerja
  • trener vratarjev
  • kondicijski trener
  • zdravnik
  • fizioterapevt
  • oseba medicinske stroke
  • uradni predstavnik kluba
  • tehnični vodja ekipe
  • športni direktor
 17. Vse uradne osebe, ki se imajo pravico nahajati v tehničnem prostoru, morajo biti vpisane v zapisnik o tekmi z navedbo funkcije, ki jo opravljajo.
 18. Kajenje v tehničnem prostoru ni dovoljeno. Sodnik (oz. član sondikove ekipe) bo osebo, ki tega določila ne spoštuje, odstranil iz ograjenega dela igrišča in jo prijavil pristojnemu organu.

DELI NA